Regulamin Listy Śląskich Szlagierów                           


   REGULAMIN KONKURSU SMS-OWEGO POD NAZWĄ
WYKONAWCA,SZLAGIER,TELEDYSK 2015 roku LŚS”
1. Konkurs przeznaczony jest dla sympatyków Listy Ślaskich Szlagierów .
2. Głosowanie trwa od 11 stycznia do 14 lutego 2016 roku do godziny 22;00 -
zakończenie w czasie audycji/koncertu na żywo 14 lutego 2016 r. hala KOSiR Kępno.
3. Głosować mogą osoby pełnoletnie, upoważnione do korzystania z telefonów komórkowych z których nadesłano głosy ( SMS-y ).
4. SMS-y wysyła się na numer 73068. Koszt SMS-a 3,69 zł. brutto
(trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy brutto).
Usługę Premium SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay.
http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium
5. Operatorzy usług SMS-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych, oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.
6.Za wszelkiego rodzaju opóźnienia czy błędy wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie operatorów sieci telefonii komórkowych organizator nie ponosi odpowiedzialności.
7. Nie ma ograniczeń co do ilości nadesłanych głosów z jednego numeru telefonu.
8. Chcąc zagłosować należy w treści SMS-a wpisać:
- TC.WR. i nazwę zespołu, lub imię i nazwisko wykonawcy (np.: TC.WR. Jan Kowalski)
skrót liter WR oznacza Wykonawca Roku
- TC.SZ. i kod teledysku (np.: SZ 0123)
skrót liter SZ oznacza Szlagier Roku
- TC.TE. i kod teledysku (np.: TE 0123)
skrót liter TE oznacza Teledysk Roku.

9. W konkursie biorą udział tylko i wyłącznie wykonawcy i teledyski związane z programem Lista Śląskich Szlagierów , wszelkie informacje na temat nazwisk, nazw wykonawców oraz kodów teledysków umieszczone są na stronie www.listaslaskichszlagierow.com w zakładce „AKTUALNOŚCI”.
10. Za głosy nieważne uważane będą takie, których treść nie pozwala na jednoznaczne określenie na jaką kategorie zostały oddane lub treść ich w ogóle nie jest związana z konkursem, itp.
11. System SMS-owy sprawdza poprawność treści wyszczególnionej w pkt.8 a następnie zapisuje głos w bazie danych w odpowiednim rejestrze.
12. Wszystkie osoby, które zagłosują, a ich głosy według niniejszego Regulaminu będą ważne, otrzymają SMS zwrotny z pytaniem na, które należy jak najszybciej odpowiedzieć (decyduje szybkość odesłania poprawnej odpowiedzi – czas między otrzymaniem przez system głosu w konkursie a otrzymaniem odpowiedzi na pytanie zawarte w SMS-ie zwrotnym liczony będzie w milisekundach). Osoby, które odpowiedzą najszybciej mają szansę na nagrody.
13. Każdy oddany głos w konkursie to jedna szansa odpowiedzi na pytanie zadane w SMS-ie zwrotnym.
14. W przypadku oddania większej ilości głosów z jednego numeru telefonu, każda odpowiedź na pytanie z SMS-a zwrotnego przypisana zostanie do najwcześniej wysłanego głosu, który nie został jeszcze powiązany z odpowiedzią.
15. Nie ma możliwości wysłania jedynie odpowiedzi na pytanie z SMS-a zwrotnego jeśli wcześniej nie został oddany głos. Takie głosy nie będą ważne, a w odpowiedzi wysyłający zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.
16. Nagrodami w konkursie są: wieża audio i zestawy szlagierowych płyt CD.
Sponsorami nagród są:BRAX-TON R.J. Makulik Sp. J., oraz SzlagierowySklep.pl .
17. Pierwsze trzy osoby, które najszybciej dobrze odpowiedzą SMS-em na otrzymane pytanie, z którymi pomyślnie zostaną nawiązane połączenia telefoniczne i które będą oglądać program na żywo 14 lutego 20156 r. w godzinach 20:00 do 23:00, oraz poprawnie odpowiedzą na pytanie prowadzącego, będą nagrodzone. Na połączenie czekamy maksymalnie 3 sygnały, a gdy ono nie nastąpi podjęta zostanie próba połączenia się z kolejnym numerem spełniającym warunki Regulaminu. Lista osób nagrodzonych w konkursie ogłoszona zostanie na stronie internetowej www.listaslaskichszlagierow.com W przypadku braku możliwości wykonania połączenia w programie na żywo, osoby wygrywające zostaną o tym poinformowane poza anteną w najszybszym możliwym terminie.
18
. Warunkiem otrzymania nagród głównych jest oglądanie programu na żywo,
14 lutego 2016 roku w godzinach 20:00 do 23:00 na kanale You Tube Listy Śląskich Szlagierów ,co prowadzący zweryfikuje zadając pytanie dotyczące audycji. W przypadku złej odpowiedzi możliwość odbioru nagrody przepada i prowadzący program podejmie próbę połączenia z kolejną osobą spełniającą warunki niniejszego Regulaminu.
19. Do odpowiedzi na weryfikujące pytanie prowadzącego w programie na żywo uprawnione są tylko te osoby, które wysłały SMS do konkursu. W przypadku nawiązania połączenia pod danym numerem telefonu z inną osobą możliwość odbioru nagrody przepada, a prowadzący połączy się z kolejnym numerem spełniającym warunki Regulaminu.
20. Osoba, która otrzyma nagrodę zobowiązana jest do potwierdzenia tego w formie pisemnej. W przypadku gdy wartość nagrody rzeczowej jest większa od kwoty 760,00 zł obdarowany jest obowiązany wpłacić płatnikowi (Producentowi programu w Telewizji TVS) kwotę należnego zryczałtowanego podatku od wygranych w wysokości 10 % wartości nagrody.
21. Nagrody zostaną przesłane pocztą kurierską.
22. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
23. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy : http://www.dotpay.pl/reklamacje  , redakcja@listaslaskichszlagierów.com lub pod numerem telefonu 32 7900900.
Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu:
Firma PROBOX sp.z o.o. 
,40-950 Katowice Pl.Grunwaldzki 8-10 .
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.