Regulamin Listy Śląskich Szlagierów                           


   

  

Regulamin SMS-owy
dotyczący głosowania na piosenki "Listy Śląskich Szlagierów"

1.
Aby zagłosować na wybrany utwór muzyczny należy wysyłać SMS pod numer
72068 (Polska) lub 82444 (Niemcy) o treści: "LISTAXXXX", gdzie "XXXX" to numer przypisany utworowi muzycznemu, na który chce się oddać głos. Numer przypisany utworowi muzycznemu pojawia się
na teledysku emitowanym w TVS i na stronie internetowej www.listaslaskichszlagierow.com
(np. chcąc zagłosować na piosenkę numer 3541 należy wysłać SMS o treści LISTA 3541).
2.
Koszt jednego SMS to: 2 zł + VAT / 2,44 brutto (Polska) lub 0,42 € + VAT / 0,49 € brutto (Niemcy).
3.
Każdy widz może głosować na daną pozycję na liście dowolną ilość razy.
4.
Głosować może każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej.
5.
Osoby głosujące na Listę Śląskich Szlagierów, mogą zostać obdarowane
(w zależności od ufundowanych nagród).
W przypadku gdy wartość nagrody rzeczowej jest większa od kwoty 760,00 zł
obdarowany jest obowiązany wpłacić płatnikowi (Telewizji TVS) kwotę należnego
zryczałtowanego podatku od wygranych w wysokości 10 % wartości nagrody.
6.
Niedzielne notowanie "Listy Śląskich Szlagierów" o godzinie 20:25 jest tworzone na podstawie SMS-ów wysyłanych od poniedziałku do dnia poprzedzającego rejestrację programu (do godziny 24:00 włącznie).
7.
SMS-y wysłane po tym czasie (od godziny 00:00 w dniu rejestracji programu do poniedziałku) są uwzględniane w następnym notowaniu.
8.
Operatorzy usług sms-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych
z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych, oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady
w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.
9.
TVS nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie zostaną dostarczone do TVS z powodów technicznych niezależnych od TVS, zwłaszcza jeżeli nie zostały wysłane zgodnie z niniejszym regulaminem.
10.
TVS nie ponosi odpowiedzialności za skutki zakłóceń w dostarczaniu SMS-ów związane z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowych.
11.
TVS zastrzega sobie prawo do zmiany godzin emisji w/w programu , oraz do zmiany cen sms-ów.
12.
Osoba wysyłająca SMS i podająca swoje dane osobowe /imię, nazwisko i inne/ wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach i na potrzeby związane z prowadzeniem programów wymienionym w pkt. 6.
13.
Regulamin dostępny jest na stronie www.listaslaskichszlagierow.com
14.
Osoba biorąca udział w głosowaniu SMS-owym poprzez wysłanie SMS-a akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
15.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.


Regulamin SMS-owy
dotyczący pozdrowień podczas
„Listy Śląskich Szlagierów”, koncertów i innych programów
emitowanych w Telewizji TVS.

1.
Aby przesłać pozdrowienia należy wysłać SMS pod numer 73068 o treści DLA oraz dołączyć treść pozdrowień.
2.
Treść SMS-a nie może przekraczać 160 znaków wliczając w to: skrót DLA, spacje, emotikony, znaki interpunkcyjne, etc.
3.
W treści pozdrowień nie należy używać polskich znaków.(np. chcąc złożyć pozdrowienia widz powinien wysłać SMS pod numer 73068 o treści:"DLA Pozdrawiam Jole z Krakowa zycze milego dnia Adam")
4.
Pozdrowienia może wysyłać każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej.
5.
Każdy widz może wysyłać dowolną ilość pozdrowień.
6.
Koszt jednego SMS-a to 3 zł netto powiększony o podatek od towarów i usług VAT.
7.
Pozdrowienia emitowane są w czasie trwania programu: „Lista Śląskich Szlagierów” oraz w propozycjach do „Listy Śląskich Szlagierów” a także w czasie koncertów i innych programów.
8.
Producent ma prawo weryfikacji i oceny treści pozdrowień, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
9.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie zostaną dostarczone do TVS z powodów technicznych niezależnych od Producenta i TVS, zwłaszcza jeżeli nie zostały wysłane zgodnie z niniejszym regulaminem.
10.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki zakłóceń realizacji pozdrowień związane z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowych.
11.
SMS nie może zawierać treści wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych oraz niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
12.
Producent zastrzega sobie prawo do niewyemitowania pozdrowień wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych oraz niezgodnych z zasadami współżycia społecznego bez prawa ze strony wysyłającego dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Producent ma prawo zawiadomienia odpowiednich organów o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.
13.
Producent zastrzega sobie prawo do niewyemitowania treści pozdrowień o charakterze reklamowym, komercyjnym lub zawierających oznaczenie firmy, osób prawnych czy instytucji lub też zawierających oznaczenia wskazujące lub sugerujące związek z konkretnymi podmiotami.
14.
Producent zastrzega sobie prawo do niewyemitowania treści pozdrowień kierowanych do kandydatów w wyborach lub zawierających treści o charakterze politycznym.
15.
Producent zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść SMS-ów, w takim zakresie by były one zgodne ze stylistyką, gramatyką i składnią języka polskiego bądź gwary śląskiej (w przypadku pozdrowień w gwarze śląskiej), nie naruszając jednocześnie głównej treści pozdrowień. Emitowane będą wyłącznie pozdrowienia w języku polskim lub gwarze śląskiej.
16.
W przypadku gdy czas emisji nie pozwoli na wyemitowanie wszystkich pozdrowień w poszczególnych programach, prawo wyboru pozdrowień emitowanych w trakcie programu należy do Producenta lub podmiotu wskazanego przez Producenta.
17.
Operatorzy usług sms-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych, oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.
18.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany godzin emisji pozdrowień zgodnie z czasem emisji programów.
19.
Pozdrawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach i na potrzeby związane z prowadzeniem programów wymienionych w pkt. 7.
20.
Wysyłając SMS z pozdrowieniami, pozdrawiający akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
21.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Producenta oraz na stronie www.listaslaskichszlagierow.com
22.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.


Regulamin SMS-owy
dotyczący pozdrowień z Niemiec podczas
„Listy Śląskich Szlagierów”, koncertów i innych programów
emitowanych w Telewizji TVS.

1.
Aby przesłać pozdrowienia należy wysłać SMS pod numer 84141 o treści MODLA oraz dołączyć treść pozdrowień.
2.
Treść SMS-a nie może przekraczać 160 znaków wliczając w to: skrót MODLA, spacje, emotikony, znaki interpunkcyjne, etc.
3.
W treści pozdrowień nie należy używać polskich znaków.
(np. chcąc złożyć pozdrowienia widz powinien wysłać SMS pod numer 84141 o treści:„MODLA Pozdrawiam Jole z Krakowa zycze milego dnia Adam” )
4.
Pozdrowienia może wysyłać każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej.
5.
Każdy widz może wysyłać dowolną ilość pozdrowień.
6.
Koszt jednego SMS-a to 1,7 Euro netto powiększony o podatek od towarów i usług VAT.
7.
Pozdrowienia emitowane są w czasie trwania programu: „Lista Śląskich Szlagierów” oraz w propozycjach do „Listy Śląskich Szlagierów” a także w czasie koncertów i innych programów.
8.
Producent ma prawo weryfikacji i oceny treści pozdrowień, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
9.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie zostaną dostarczone do TVS z powodów technicznych niezależnych od Producenta i TVS, zwłaszcza jeżeli nie zostały wysłane zgodnie z niniejszym regulaminem.
10.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki zakłóceń realizacji pozdrowień związane z przesyłaniem danych w sieciach telefonii komórkowych.
11.
SMS nie może zawierać treści wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych oraz niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
12.
Producent zastrzega sobie prawo do niewyemitowania pozdrowień wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych oraz niezgodnych z zasadami współżycia społecznego bez prawa ze strony wysyłającego dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Producent ma prawo zawiadomienia odpowiednich organów o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.
13.
Producent zastrzega sobie prawo do niewyemitowania treści pozdrowień o charakterze reklamowym, komercyjnym lub zawierających oznaczenie firmy, osób prawnych czy instytucji lub też zawierających oznaczenia wskazujące lub sugerujące związek z konkretnymi podmiotami.
14.
Producent zastrzega sobie prawo do niewyemitowania treści pozdrowień kierowanych do kandydatów w wyborach lub zawierających treści o charakterze politycznym.
15.
Producent zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść SMS-ów, w takim zakresie by były one zgodne ze stylistyką, gramatyką i składnią języka polskiego bądź gwary śląskiej (w przypadku pozdrowień w gwarze śląskiej), nie naruszając jednocześnie głównej treści pozdrowień. Emitowane będą wyłącznie pozdrowienia w języku polskim lub gwarze śląskiej.
16.
W przypadku gdy czas emisji nie pozwoli na wyemitowanie wszystkich pozdrowień w poszczególnych programach, prawo wyboru pozdrowień emitowanych w trakcie programu należy do Producenta lub podmiotu wskazanego przez Producenta.
17.
Operatorzy usług sms-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych, oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.
18.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany godzin emisji pozdrowień zgodnie z czasem emisji programów.
19.
Pozdrawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) w celach i na potrzeby związane z prowadzeniem programów wymienionych w pkt. 7.
20.
Wysyłając SMS z pozdrowieniami, pozdrawiający akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
21.
Regulamin dostępny jest w siedzibie Producenta oraz na stronie www.listaslaskichszlagierow.com
22.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

REGULAMIN KONKURSU SMS-OWEGO POD NAZWĄ

SZLAGIER I WYKONAWCA 400 NOTOWAŃ LISTY”


1. Konkurs przeznaczony jest dla widzów Telewizji TVS.

2. Głosowanie na szlagier i wykonawcę 400 notowań , które pojawiły od momentu istnienia programu „Listy Śląskich Szlagierów ” trwa od 11.10.2015 do 31.10.2015 roku do godziny 24.00, a później głosujemy tylko na 5 szlagierów i wykonawców z największą ilością oddanych głosów, do dnia 18.11.2015 roku do godziny 24.00 . Ogłoszenie wyników nastąpi 22 .11.2015 r. na koncercie podsumowującym w Kępnie.

3. Głosować mogą osoby pełnoletnie, upoważnione do korzystania z telefonów komórkowych z których nadesłano głosy ( SMS-y ).

4. SMS-y wysyła się na numer 73068. Koszt SMS-a 3,69 zł. brutto, (trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy).

5. Operatorzy usług SMS-owych zapewniają obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych, oraz maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN. Usługodawca może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i działania na jego szkodę.

6. Za wszelkiego rodzaju opóźnienia czy błędy wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie operatorów sieci telefonii komórkowych organizator nie ponosi odpowiedzialności.

7. Chcąc zagłosować na wykonawcę 400 notowań ,należy w treści SMS-a wpisać: LSS xxxx gdzie xxxx to nazwisko lub nazwa wykonawcy. Od dnia 01.11.2015 pozostaje piątka dla której zeruje się głosy i będzie rywalizować o miano wykonawcy 400 notowań LŚS do dnia 18.11.2015 do godziny 24:00 . Wykazy nazwisk i nazw wykonawców znajdują się na stronie internetowej www.listaslaskichszlagierow.com zakładka propozycje ,gdzie na każdym teledysku jest w/w opis.

8.Chcąc zagłosować na szlagier 400 notowań ,należy w treści SMS-a wpisać: PR xxxx gdzie xxxx to KOD teledysku . Od dnia 01.11.2015 pozostaje piątka dla której zeruje się głosy i będzie rywalizować o miano szlagieru 400 notowań LŚS do dnia 18.11.2015 do godziny 24:00 .Wykazy kodów teledysków znajdują się na stronie internetowej www.listaslaskichszlagierow.com zakładka propozycje ,gdzie na każdym teledysku jest w/w kod.

9.Nie ma ograniczeń co do ilości nadesłanych głosów z jednego numeru telefonu. W konkursie biorą udział tylko i wyłącznie wykonawcy i teledyski związane z programem Lista Śląskich Szlagierów emitowanym w Telewizji TVS, a ich wykaz udostępniony jest na stronie www.listaslaskichszlagierow.com w zakładce „Propozycje”.

10. Za głosy nieważne uważane będą takie, których treść nie pozwala na jednoznaczne określenie na jaki szlagier lub wykonawcę zostały oddane lub treść ich w ogóle nie jest związana z konkursem, itp.

11. System SMS-owy sprawdza poprawność treści wyszczególnionej w pkt.7 i 8 a następnie zapisuje głos w bazie danych w odpowiednim rejestrze.

12. 5 propozycji, z prefixów LSS i PR na które oddanych będzie najwięcej głosów do dnia 31.10.2015 zostanie dopuszczonych do finałowego głosowania o tytuł: „SZLAGIER i WYKONAWCA 400 NOTOWAŃ LISTY”.
13
. Wszystkie osoby, które zagłosują, a ich głosy według niniejszego Regulaminu będą ważne, otrzymają SMS zwrotny z pytaniem na, które należy jak najszybciej odpowiedzieć (decyduje szybkość odesłania poprawnej odpowiedzi – czas między otrzymaniem przez system głosu w konkursie a otrzymaniem odpowiedzi na pytanie zawarte w SMS-ie zwrotnym liczony będzie w milisekundach). Osoby, które odpowiedzą najszybciej mają szansę na nagrody.

14. Każdy oddany głos w konkursie to jedna szansa odpowiedzi na pytanie zadane w SMS-ie zwrotnym.

15. W przypadku oddania większej ilości głosów z jednego numeru telefonu, każda odpowiedź na pytanie z SMS-a zwrotnego przypisana zostanie do najwcześniej wysłanego głosu, który nie został jeszcze powiązany z odpowiedzią.

16. Nie ma możliwości wysłania jedynie odpowiedzi na pytanie z SMS-a zwrotnego jeśli wcześniej nie został oddany głos. Takie głosy nie będą ważne a w odpowiedzi wysyłający zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.

17. Nagrodą w konkursie są zestawy szlagierowych płyt CD. Fundatorem nagrody jest: Właściciel serwisu www.szlagierowysklep.pl

18. Osoba, która otrzyma nagrodę zobowiązana jest do potwierdzenia tego w formie pisemnej. W przypadku gdy wartość nagrody rzeczowej jest większa od kwoty 760,00 zł obdarowany jest obowiązany wpłacić płatnikowi (Producentowi programu w Telewizji TVS) kwotę należnego zryczałtowanego podatku od wygranych w wysokości 10 % wartości nagrody.

19. Nagrody zostaną przesłane w uzgodniony z laureatami sposób.
20. Organizatorem konkursu jest PRODUCENT programu Lista Śląskich Szlagierów .

21. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają ogólne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.